Chiang Mai - Chiang Rai

Mui Ne - Dalat

Da Nang - Hoian

Hong Kong - Shenzhen - Zhuhai - Macue

Date 20/05/2018

Hong Kong - Shenzhen - Zhuhai - Macue

Date 28/06/2018

Singapore - Malaysia

16/07/2018

Haino - Sapa

Hong Kong - Shenzhen - Zhuhai - Macue

Thailand Shopping Tour